Privacy

A HIDDEN BEE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu A HIDDEN BEE Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),A HIDDEN BEE ile Site veya Uygulama üzerinden kayıt olan Müşteri arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.A HIDDEN BEE ve Müşteri, birlikte Taraflar olarak da anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcı İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı

: A HIDDEN BEE TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ

Adres

: Tomtom Mah. Kumbaracı Yokuşu No:30/B Beyoğlu/İSTANBUL

İletişim Elektronik Posta Adresi

: info@ahiddenbee.com

Sözleşme’nin konusu, Site veya Uygulama üzerinden sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Müşteri, bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama veya Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin A HIDDEN BEE tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olur.

Lütfen Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyunuz ve Sözleşme’yi kabul etmiyorsanız, Site, Uygulama ve hizmetlerimizi kullanmayınız.

 1. BAŞVURU VE ÜYELİK

 1. PLATFORMUN KULLANIMI

 • Müşteri, Uygulama’yı veya Site’yi kullanarak kendisine Ürünler sekmesinde belirtilen ve yükümlülük altına girdiği ürünlerin bedelinin tamamını eksiksiz ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu kapsamda, ödeme, Platform’da yer alan ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
  1. MÜŞTERİ TARAFINDAN ÜYELİK SONA ERDİRME

  info@ahiddenbee.com adresine elektronik posta gönderimi,

  1. DİĞER ŞARTLAR

  Müşteri, A HIDDEN BEE Hizmetleri'ni, A HIDDEN BEE bilgilerini ve A HIDDEN BEE ‘ın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri A HIDDEN BEE 'ın izni olmaksızın, A HIDDEN BEE’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

  A HIDDEN BEE, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama ve Site üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda A HIDDEN BEE, bu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, A HIDDEN BEE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için A HIDDEN BEE 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve A HIDDEN BEE'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

  İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. . A HIDDEN BEE, Müşteri’nin bu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve A HIDDEN BEE Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara, ilgili mevzuata, aykırı hareket etmesi durumunda; aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak, Uygulama’nın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Müşteri’nin bu sözleşme ve Taraflar arasında akdedilen/akdedilecek diğer sözleşmelerin hükümlerini ihlal etmesi,
  3. Müşteri’nin kendisi için oluşturulmuş Müşteri profilini başkasına A HIDDEN BEE’ın açık yazılı izni olmaksızın devretmesi veya kullanıma açması,
  4. Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

  Müşteri, bu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, A HIDDEN BEE 'ın kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; . A HIDDEN BEE ‘ı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.